Senaste nytt - december 2017

--- english version further down ---

Doktorandstegen
Förhandlingarna kring den doktorandstegen är klara. Avtalet tecknades 2017-12-14 och gäller från 1 oktober 2017. Det kommer dock att dröja till februarilönen innan den nya lönen syns i lönekuvertet.
  Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet!
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Lönerevisionen
Arbetet med lönerevisionen pågår för fullt vid universitetet. Den nya lönerna beräknas kunna betalas ut med februarilönen (2018). Det innebär att vi får retroaktiv lön fr o m oktober (2017).
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/
 
Visst vet du att ...
du har rätt att söka vilken anställning som du vill på universitetet? Det är irrelevant om du redan har haft en två-årig tidsbegränsad anställning eller inte. Alla får söka alla anställningar och universitetet måste välja den av de sökande som är mest meriterad. I 4 § Lagen om offentlig anställning uttrycks det som att:
Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Saco-S-rådets kansli har stängt över julhelgerna: 25/12 - 5/1.
Vi ser fram emot att komma tillbaka till en ny termin med nya friska krafter.

God jul och gott nytt år!
Saco-S-rådet vid Uppsala universitet


--- english version ---

Salary for PhD-students
The negotiations for the new salaries for doctoral students were completed on Dec 14th 2017. The treaty is valid from Oct 1st but the doctoral students will have to wait for the new salaries until February.
   Don't forget to inform the “Försäkringskassa” about the new salaries so that you will receive the correct compensation for parental leave and sick leave. http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/

Salary review
The salary review is in progress all over the university. If everything goes according to schedule the new salaries are paid in February (2018), with retroactivity from Oct 1st (2017).
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Did you know that...
you have the right to apply for any employment at the university? It is irrelevant whether you already had a two-year-time-limited employment or not. Everybody are eligible to apply and the university has to choose the applicant who is the most skilled and experienced. This is stated in the law "Lagen om offentlig anställning". Here in a Swenglish translation:
When employing only relevant circumstances should be taken into account, such as experience and skill. Skill should be considered the most important, if there are no special reasons.

The Saco-S-council closes for the holidays: Dec 25th - Jan 5th.
We look forward to return refresched to a new semester.

​Merry Christmas and a Happy New Year!
The Saco-S-council at Uppsala University