Jämställdhetsintegrering och lika villkorsarbete

Saco-S vid Uppsala universitets jämställdhets- och lika villkorsarbete

Saco-S vid Uppsala universitets jämställdhets- och lika villkorsarbete utgår framförallt från universitetets jämställdhets- och lika villkorsarbete. Saco-S vid Uppsala universitet deltar i universitetets arbete med jämställdhetsintegreringen, lönekartläggningen, skyddsombudsutbildningar med mera. Saco-S vid Uppsala universitet uppmärksammar frågan vid olika typer av förhandlingar, exempelvis verksamhetsplaner. Dessutom strävar Saco-S vid Uppsala universitet efter att ha information tillgängligt både på svenska och engelska.

Saco-S vid Uppsala universitets representant i
Rådet för lika villkor är Thérèse Hartman.
Arbetsgruppen som arbetar med lönekartläggningen är Kirsi Höglund.
TekNats utskott för lika villkor är Robert Malmgren

Jämställdhetsintegrering och lika villkorsarbete vid Uppsala universitet

(källa: Uppsala universitets hemsida)

I regeringens regleringsbrev fastställs att alla lärosäten ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet integreras och blir en del av den ordinarie verksamheten på samtliga nivåer inom universitetet. Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering under perioden 2017-2019 fokuserar på följande insatsområden:

 • Kompetensutveckling på chefsnivå
 • Innehåll och utformning i utbildningar
 • Universitetsgemensamma styrdokument
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Intern resursfördelning

Länk till universitetets sida om Lika villkor
Länk till universitetets sida om jämställdhetsintegrering 
Länk till universitetets sida "Plan för jämställdhetsintegrering" 


Jämställdhetsintegreringen genomförs parallellt med universitetets ordinarie lika villkorsarbete. Som nämnts ovan lyfter kravet på jämställdhetsintegrering ut en av de sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) – kön – men Uppsala universitets målsättning är att i största möjliga mån arbeta med jämställdhetsintegreringen ur ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att jämställdhet analyseras och förstås i relation till andra diskrimineringsgrunder, som etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Med ett intersektionellt perspektiv kan jämställdhetsintegreringen utvecklas så att fler nivåer och grupper inkluderas, påverkas och nås av arbetet. Erfarenheter från universitetets lika villkorsarbete visar på fördelar med att utgå ifrån att kvinnor och män inte är statiska eller homogena grupper och att ta hänsyn till att alla inte identifierar sig som kvinnor eller män och har olika levnadsbetingelser beroende på t.ex. etnisk tillhörighet, ålder och funktionalitet. Med andra ord handlar jämställdhet alltid om kön, men (oftast) inte enbart om kön.

Länk till universitetets plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019


Lika villkorsombud​
Lika villkorsombud ska finnas på varje institution/motsv. med fler än 20 anställda. Ombudet bör ha avsatt arbetstid för uppdraget.

Länk till universitetets sida med lika villkorsombud


Uppsala universitets lika villkorspris
Studenter och medarbetare vid universitetet är välkomna att nominera en person eller grupp verksam vid Uppsala universitet som utfört framstående insatser för främjandet av lika villkor inom universitetet.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas av pristagaren/pristagarna till ändamål som rör lika villkorsfrågor inom universitetets verksamhet.

Exempel på insatser

 • Tillämpa normkritisk pedagogik
 • Insatser som motverkar diskriminering
 • Insatser som främjar rekrytering på lika villkor
 • Utöva ett ledarskap som främjar lika villkor
 • Insatser som främjar jämställdhetsintegrering

Länk till sida med information om lika villkorspriset


Uppsala universitets medel för jämställdhetsintegrering
För att uppmuntra och stimulera till ett verksamhetsnära arbete med jämställdhetsintegrering anslås medel som riktar sig till fakulteter, institutioner, avdelningar eller motsvarande som vill genomföra särskilda satsningar. Sista dag för ansökan 2018 är den 31 oktober.

Länk till sida med information om universitetets medel för jämställdhetsintegrering


Uppsala universitets medel för insatser inom lika villkor
Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt.

Rådet för lika villkor välkomnar ansökningar som är inriktade på insatser och granskningar som kombinerar flera av områden inom lika villkor: etnicitet, genus, HBTQ, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, jämställdhet, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund och Sveriges nationella minoriteter. Sista dag för ansökan 2018 är den 30 september.

Länk till universitetets hemsida med information om medel för insatser inom lika villkor

Vetenskapsområdet tillika fakulteten för Teknik och naturvetenskap
Vetenskapsområdet tillika fakulteten för Teknik och naturvetenskap har ett utskott för lika villkor. Den har i uppgift:

 • att ha ett övergripande ansvar för att inom vetenskapsområdet följa och utvärdera jämställdhetsarbetet
 • att vara områdesnämndens/fakultetsnämndens remissinstans
 • att planera och genomföra jämställdhetsprojekt
 • att vara styrgrupp för fakultetens mentorsprogram för kvinnor, vars samordnare årligen ska avrapportera till utskottet hur programmet fortlöper
 • att utarbeta förslag till jämställdhetsplan för vetenskapsområdet
 • att utarbeta förslag till områdesspecifika mål för jämställdhetsarbetet

Saco-S vid Uppsala universitets ledamot i utskottet är Robert Malmgren, tillika Saco-S-rådets ständige sekreterare.

Just nu satsar fakulteten på:
- studievägledare med särskilt ansvar för lika villkor
- arbetet med jämställdhetsintegrering, särskilt vad gäller rekryteringsprocessen och beslutsprocesser.
- föräldraledigas möjlighet till forskning

Dessutom finns en del medel kvar för lika villkorsprojekt, som fakulteten vill lysa ut.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har en kommitté för lika villkor. Kommittén för lika villkor är rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska vidare arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet.
 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Arbetet med lika villkor inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap bedrivs framförallt på fakultets och institutionsnivån. Vid juridiska fakulteten finns även en arbetsgrupp för lika villkor och fakulteten har tagit fram en handlingsplan för lika villkor.