Verksamhetsberättelse 2018

1 RÅDET, STYRELSEN OCH KANSLIET

Saco-S-rådet representerar ca 3500 medlemmar i 20 förbund och åtta lokal-lokala Saco-föreningar. Ordinarie årsmöte hölls, då följande styrelse valdes för 17/18:

Styrelsen har haft 17 protokollförda sammanträden under året. Dessa finns att läsa på Saco-S-rådets hemsida. Dessutom har styrelsen haft några icke protokollförda sammanträden då framför allt ärenden inför torsdagarnas förhandlingar diskuterats. När det gäller kansliet har Kirsi Höglund och Anna Eklund verkat som fackliga förtroendepersoner på 100 % respektive 50 % för Saco-S-rådet.

2 FACKLIGA FÖRTROENDEMÄN

Följande personer är tjänstlediga utan löneavdrag för fackligt arbete i den omfattning som anges nedan. Inom parentes ges även den nedsättning som gällde under våren föregående verksamhetsår (dec 17– jun 18). Nedsättningen omprövas vid början av varje läsår. Totalt har Saco just nu nedsättning motsvarande 685 %

Anna Eklund, Administratör, Sacorådets kansli 50 % (50 %)
Kirsi Höglund, Samordnare, Saco-rådets kansli 100 % (100 %)
Jhonny Therus, Doktorand, Inst för arkeologi 20 % (20 %)
Anita Ericsson, Fakultetshandläggare Kansli f med o farm 20 % (20 %)
Tina Hedmo, Univlektor, Företagsekon inst. 50 % (50 %)
Ellen Matlok-Ziemann, Int Koordinator, EDU 20 % (20 %)
Robert Malmgren, StudievägledareIBG 40 % (40 %)
Per Sundman, Universitetslektor Teol inst. 70 % (70 %)
Ulf Zachariasson, Universitetslektor Teol inst. 20 % (20 %)
Niklas Högås, Biblioteksass., Universitetsbiblioteket 15 % (10 %)
Emma-Lotta Säätelä, Bibliotekarie, Univbiblioteket 10 % (0 %)
Josef Pallas, Professor, Företagsekon inst. 0 % (4 %)
Cecilia Hamfelt, Univadjunkt, Företagsekon inst 7 % (7 %)
Johanna Norberg, Univadjunkt, Företagsekon inst. 4 % (4 %)
Johanna Rein, Doktorand, Företagsekon inst 1 % (1 %)
Thérèse Hartman, Ped utvecklare Avd. för kvalitetsutv. 5 % (5 %)
Anna Rask-Andersen, Professor, Medicinska vetenskaper 17 % (17 %)
Christina Bergqvist, Professor, Statsvetenskap inst. 4 % (4 %)
Marie Nylund, Studievägled., Statsvetenskap 3,5 % (3,5 %)
Oscar Almén, Forskare, Statsvetenskap inst. 3,5 % (3,5 %)
Per Adman, Univlektor, Statsvetenskap inst. 4 % (5 %)
Sofia Helander, Doktorand, Statsvetenskap 3,5 % (3,5 %)
Cajsa Bartusch, Forskare, Teknikvetenskaper 20 % (10 %)
Bengt Jönsson, Univadjunkt, Företagsekon inst (Gotland) 0 % (30 %)
Carina Johansson, Univlektor, Kulturantro o etn (Gotland) 10 % (5 %)
Susanna Carlsten, Univadjunkt, Konstvet inst. 5 % (0 %)
Martin Abrahamsson, Univadjunkt, Företagsek inst. (Gotland) 10 % (0 %)
Anders Lagerstrand, Controller, avd ek o upph 20 % (15 %)
Charlotte Nordgren, Stud o karriär vägl, Studentavdeln. 5 % (10 %)
Tony Thorström, Utbhandl., Områdeskansliet f med o farm 5 % (10 %)
Constanze Ackermann-Boström, Universadj, Moderna språk 0 % (50 %)
Petra Eriksson, Univadjunkt, Konstvetenskap (Gotland) 15 % (15 %)
Katarina Petersson, Studvägl., Inst f Psykologi 0 % (5 %)
Carl Åborg, Univlektor, Inst f Psykologi 0 % (5 %)

3 FÖRHANDLINGAR

Under verksamhetsåret har förhandlingarna om rekrytering, inplaceringslöner och varsel skötts via det elektroniska förhandlingsverktyget EDGAR. Saco-S-rådets styrelseledamöter går individuellt igenom ärenden enligt uppdelning och godkänner alternativt skickar yrkanden på aktuella ärenden. Förhandling kring de ärenden där personalorganisationerna haft yrkanden sker på torsdagar på universitetsförvaltningen i första hand av ordförande Per Sundman och vice-ordföranden Tina Hedmo.

Avtalsförhandlingar

 • Timarvoden
  Saco-S-rådet arbetar för ett nytt avtal om timarvoden.
 • Doktorandlönestegen
  Saco har skickat in ett yrkande på en modell som endast tar hänsyn till aktivitet i forskarutbildningen uttryckt i tid.
 • Lönerevision 2018
  Saco-S-rådet har förhandlat formerna och tidsplan för 2018 års lönerevision. Modellen för lönesättande samtal har justerats något. Det är Saco-medlemmar vid Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och Universitetsbiblioteket som har lönesättande samtal och därmed berörs av detta.

Övriga förhandlingar, avslutade och pågående

 • Arbetsbristförhandlingar som framförallt berört forskare vars medel tagit slut.
 • Omorganisationer, bland annat Budgetunderlag för universitetet, Avdelningen för uppdragsutbildningen, Centrum för Socialt arbete, Kompetensforum, Cemus och Centrum för Rysslandsstudier.
 • Verksamhetsplaner för såväl universitetet centralt som för fakulteter och områden
 • Lönerevisionen 2017 och förberedelse för 2018
 • Tvisteförhandlingar för sena varsel, brott mot MBL och vid beräkning av arbetstid
 • Förändring av befattning samt lön
 • Förenade tjänster (tjänster med klinisk tjänstgöring)
 • Ladok
 • EU:s Charter and Code

Övrig verksamhet

 • Deltagande i olika organ vid Uppsala universitet
  Saco-S-rådet har företrädare med närvaro- och yttranderätt i Konsistoriet samt områdes- och fakultetsnämnder. Rådet är dessutom representerat i Jämställdhetskommittén, Kommittén för etnisk och social mångfald, Förslagskommittén, Centrala Samverkansgruppen, Samverkansgruppen för arbetsmiljö, Personalansvarsnämnden Vidare får rådet kontinuerlig information om de ärenden som behandlas på de veckovisa Rektorssammanträdena. Under verksamhetsåret har representanter för Saco-S-rådet deltagit i kurser och konferenser anordnade av Partsrådet.
 • Lönekartläggningar
  Uppsala universitet i likhet med alla större arbetsplatser i Sverige är ålagd att genomföra en årlig lönekartläggning. Saco-S-rådet har under verksamhetsåret deltagit aktivt i både 2017 och 2018 års lönekartläggningar.
 • Undersökningar
  Saco-S-rådet har, med anledning av införandet av lönesättande samtal vid universitetsbiblioteket, undersökt utfallet för medlemmar och jämfört med dem som inte är medlemmar. Saco-S-rådet har även gjort en undersökning av utfallet av lönerevisionen 2017 för forskarnas del. Dessutom har Saco-S-rådet gjort en mindre undersökning av mäns och kvinnors väg till anställning som professor inom det Teknisk-naturvetenskapliga området.
 • Kompetensförsörjning
  ​- Tina Hedmo har gått en endags-utbildning, anordnad av SULF, som behandlade ämnet "Från medelsbrist till uppsägning". Utbildningen ägde rum den 4 april 2018 på SULF-kansliet.
  - Per Sundman har gått en endags-utbildning, anordnad av SULF, som behandlade ämnet "Från medelsbrist till uppsägning". Utbildningen ägde rum den 4 april 2018 på SULF-kansliet. Har även deltagit i avtalskonferenser
  ​- Kirsi Höglund har deltagit i Sacos utbildningar om Jämställdhet (16 maj 2018) och GDPR (14 september 2018)
  ​- Anna Eklund?
  ​- Anita Ericsson?
 • Medlemsvård
  ​- Saco-S-rådets styrelse har arrangerat fem seminarier för medlemmar angående lönerevision 2018)
  ​- En viktig del av Saco-S-rådets arbete består av att ge medlemmar råd och stöd i för dem viktiga frågor. En stor del av frågorna är av arbetsrättslig eller arbetsmiljörättslig karaktär. En del av dessa samtal stannar vid samtal i förtroende. En mindre del övergår i så kallade medlemsärenden där Saco-S-rådet finns som stöd eller ytterst förhandlar om arbetsvillkoren för våra medlemmar
  ​- Saco-S-rådet bidrar också med råd och stöd i samband med lönesättning av ny lön och i samband med lönerevisionen
  ​- Saco-S-rådet har skickat ut åtta (8) medlemsbrev har skickats ut sedan årsmötet 2017 (dec17, jan 18, mars18, april18, maj18, juni18, aug18, sept18) och det planeras ett nionde till innan årsmötet 2018. Dessa medlemsbrev finns även på Saco-S-rådets hemsida. Språket i medlemsbreven är svenska och engelska för att även våra icke svensktalande medlemmar ska kunna få ta del av viktig information
  ​- Förutom medlemsbreven har Saco-S-rådet skickat ut information om de löneseminarier som föregått årets löneförhandlingar
  ​- Saco-S-rådet har under året arbetat aktivt med att hålla hemsidan aktuell och öka innehållet på sidan
  - Möten med våra representanter i nämnder och styrelser.
  ​- Saco-S-rådets styrelse har deltagit i informationen för nyanställda 16/3 och 1/9 2018.

4 REPRESENTATION I OLIKA ORGAN

Konsistoriet: Per Sundman, Tina Hedmo
Humanistisk-samhällsvetenskapliga områdesnämnden: Kirsi Höglund
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden: Torbjörn Karlsson
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden: Robert Malmgren
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden: Ellen Matlock Ziemann
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: Tina Hedmo
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: Gunilla Ransbo
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden: Gustav Malmborg
Teologiska fakultetsnämnden: Ulf Zackariasson
Juridiska fakultetsnämnden: Vakant
Centrala samverkansgruppen: Per Sundman
Samverkansgruppen för arbetsmiljö: Josef Seibt, Robert Malmgren
Biblioteksrådet: Kristina Carlsson
Rådet för lika villkor: Therese Hartman
ISP-styrelsen: Linnea Sjöblom
Centrum för genusvetenskap: Carin Lidelöf
Planeringsrådet: Ann-Marie Rosenqvist