Verksamhetsberättelse 2017

--- find the english version here ---

1 RÅDET, STYRELSEN OCH KANSLIET

Saco-S-rådet representerar ca 3500 medlemmar i 20 förbund och åtta lokal-lokala Saco-föreningar. Ordinarie årsmöte hölls 2016-11-22, då följande sty­relse valdes för 16/17:

Styrelsen har haft 24 protokollförda samman­träden under året. Dessutom har styrelsen haft några icke protokoll­förda sammanträden då framför allt ärenden inför torsdagarnas förhandlingar diskuterats. När det gäller kansliet har Kirsi Höglund (100 %), Anna Eklund (50 %), Malin Nilsson Norén (25 % under tre månader våren 2017) och Constanze Ackerman-Boström (5 % under våren respektive 50 % under hösten 2017) verkat som fackliga förtroendepersoner för Saco-S-rådet.

2 FACKLIGA FÖRTROENDEMÄN

Följande personer är tjänstlediga utan löneavdrag för fackligt arbete i den omfattning som anges nedan. Inom parentes ges även den nedsätt­ning som gällde under föregående verksamhetsår (dec 16– jun 17). Nedsättningen omprövas vid början av varje läsår. Totalt har Saco just nu nedsättning motsvarande 685 %.
(Listan finns på Saco-S-rådets kansli)

3 FÖRHANDLINGAR

Under verksamhetsåret har förhand­lingarna om rekrytering, inplaceringslöner och varsel skötts via det elektroniska förhandlingsverktyget EDGAR. Saco-S-rådets styrelseledamöter går individuellt igenom ärenden enligt uppdelning och godkänner alternativt skickar yrkanden på aktuella ärenden. Förhandling kring de ärenden där personalorganisationerna haft yrkanden sker på torsdagar på universitetsförvaltningen i första hand av ordförande Per Sundman och vice-ordföranden Tina Hedmo.

Avtalsförhandlingar

 • Amanuenslöner
 • Timarvoden
 • Ny organisation för huvudskyddsombud
 • Arbetstid för IT-stöd, inkl beredskap
 • Doktorandstegen

Övriga förhandlingar, avslutade och pågående

 • Omorganisationer, bland annat personalavdelningen (numera HR-avdelningen)
 • Verksamhetsplaner för såväl universitetet centralt som för fakulteter och områden
 • Lönerevisionen 2016 och förberedelse för 2017
 • Tvisteförhandlingar för sena och uteblivna varsel
 • Tvisteförhandlingar vid beräkning av arbetstid
 • Förändring av befattning samt lön
 • Förenade tjänster (tjänster med klinisk tjänstgöring)
 • Tillgodoräkning av arbetstid vid resor i tjänsten
 • Nya Ångström
 • Ladok

Övrig verksamhet

Deltagande i olika organ vid Uppsala universitet

Saco-S-rådet har företrädare med närvaro- och yttranderätt i Konsistoriet samt områdes- och fakultetsnämnder. Rådet är dessutom representerat i Jämställd­hetskommittén, Kommittén för etnisk och social mångfald, Förslagskommittén, Centrala Samverkans­gruppen, Samverkansgruppen för arbetsmiljö, Personalansvarsnämnden (se nedan under avsnitt 4). Vidare får rådet kontinuerlig information om de ärenden som behandlas på de veckovisa Rektorssammanträdena. Under verksamhetsåret har representanter för Saco-S-rådet deltagit i processen med rektorsrekrytering, lönekartläggning och i kurser och konferenser anordnade av Partsrådet.

Kompetensutveckling

 • Tina Hedmo har gått Saco-kurser för förtroendevalda.
 • Per Sundman har deltagit i avtalskonferenser.
 • Robert Malmgren har deltagit i endagskurs kring konflikthantering.
 • Kirsi Höglund har deltagit i en endagskurs i konfliktkunskap och läst 15 hp juridik.

Medlemsvård

Saco-S-rådets styrelse har arrangerat

 • ett ”Fika med facket” 29 mars
 • ett pensionsseminarium den 12 maj
 • fyra seminarier för medlemmar angående lönerevision 2017
  om lönesättande samtal (14 resp 20 september i Uppsala),
  om lönerevision 2017 (21 september i Visby resp 12 oktober i Uppsala)
 • möten med representanter i nämnder och styrelser

Saco-S-rådets styrelse har deltagit i informationen för nyanställda 2 mars och 14 september.

Sju medlemsbrev (2016: december; 2017: mars, april, maj, juni, september, oktober), samt inbjudningar till seminarier har skickats ut till alla medlemmar sedan senaste årsmötet.

Saco-S-rådet har en hemsida med information om sin verksamhet. Den har utvecklats och uppdaterats löpande under året.

4 REPRESENTATION I OLIKA ORGAN

 • Konsistoriet: Per Sundman, Tina Hedmo
 • Humanistisk-samhällsvetenskapliga områdesnämnden: Kirsi Höglund
 • Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden: Torbjörn Karlsson
 • Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden: Robert Malmgren
 • Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden: Ellen Matlock-Ziemann
 • Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: Tina Hedmo
 • Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: Gunilla Ransbo
 • Historisk-filosofiska fakultetsnämnden: Gustav Malmborg
 • Teologiska fakultetsnämnden: Ulf Zackariasson
 • Juridiska fakultetsnämnden: Ingrid Helmius
 • Centrala samverkansgruppen: Per Sundman
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljö: Josef Seibt, Robert Malmgren
 • Biblioteksnämnden: Anna Kviselius
 • Rådet för lika villkor: Therese Hartman
 • Kommittén för etnisk och social mångfald: Therese Hartman
 • ISP-styrelsen: Linnea Sjöblom
 • Centrum för genusvetenskap: Karin Lindelöf
 • Planeringsrådet: Ann-Marie Rosenqvist