Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till Saco-S-rådets årsmöte
och bildande av Saco-S-förening vid Uppsala universitet

Tid: 16:15- ca 17:00
Dag: 26 november
OBS! Ny lokal:
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
​Campus Gotland, sal B43

Mötet består av två delar, dels Saco-S-rådets årsmöte dels av bildande av en Saco-S förening vid UU.
- Vid Saco-S-rådets årsmöte (A) har endast Saco-S-rådets ledamöter rösträtt* och övriga anställda som är medlemmar i ett Sacoförbund har närvaro och yttranderätt.
- Vid Saco-S-föreningens möte (B) har alla anställda som är medlemmar i ett Sacoförbund rösträtt.

Den föreslagna mötesordningen

A1. Rådets årsmötet öppnas
A2. Upprop och röstberättigade
A3. Val av mötesordförande
A4. Val av mötessekreterare och justerare
A5. Godkännande av kallelseförfarande
A6. Fastställande av dagordning
A7. Styrelsens verksamhetsberättelse
A8. Styrelsens ansvarsfrihet
A9. Årsmötet för rådet ajourneras

B10. Förslag om att bilda förening presenteras
B11. Närvarande medlemmar/röstlängd
B12. Beslut om att bilda förening
B13. Antagande av stadgar för föreningen

AB14. Val av ordförande
AB15. Val av vice ordförande
AB16. Val av ledamöter (och eventuella suppleanter)
AB17. Val av valberedning
AB18. Delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ
AB19. Behandling av motioner och propositioner
AB20. Övriga frågor

A21. Årsmötet för rådet återupptas
A22. Rådet upplöses
A23. Mötet avslutas

*Saco-S-rådet består av en ledamot utsedd av varje förbund med medlemmar anställda vid myndigheten samt därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar i förbundet inom myndigheten. Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Sacoförbund har närvaro- och yttranderätt. på årsmötet samt rätt att till årsmötet inlämna motioner. Röstning med fullmakt medgives icke.

Bilagor:
Saco-S-rådets verksamhetsberättelse
Saco-S normalstadgar förslag till Uppsala universitet
Valberedningens förslag

Möteshandlingarna finns också på Saco-S-rådets hemsida.
https://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

Save the date:
Före årsmötet den 26/11 klockan 15:15-16:00 arrangeras ett seminarium om pension i samma lokal. Inbjudan kommer separat.

Rådet består av en ledamot utsedd av varje förbund med medlemmar anställda vid myndigheten samt därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar i förbundet inom myndigheten.

Mandattiden är verksamhetsår. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Ledamöter skall ha utsetts senast en månad före ordinarie årsmöte. Dessa ledamöter har rösträtt vid årsmötet. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antalet platser ska valet ske genom sluten omröstning.

Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Saco-förbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet samt rätt att till årsmötet inlämna motioner.

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 oktober för att behandlas på ordinarie årsmöte.