Årsmöte 2019

Datum: i november
Tid: information kommer senare
Lokal: information kommer senare

Kallelse till årsmöte skall anslås och tillställas rådsledamöterna senast en månad före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden att behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och röstberättigade ledamöter
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Beslut om motioner och propositioner
  a. Styrelsens proposition: Utökat antal styrelseledamöter
 10. Val av styrelse
 11. Val av andra funktioner i Saco-S-rådet
  ​a. Val av valberedning
 12. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
 13. Information om förhandlingar
 14. Ev övrigt


Årsmöteshandlingarna
- Dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Valberedningens förslag till ny styrelse
- Proposition

Rådet består av en ledamot utsedd av varje förbund med medlemmar anställda vid myndigheten samt därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar i förbundet inom myndigheten.

Mandattiden är verksamhetsår. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Ledamöter skall ha utsetts senast en månad före ordinarie årsmöte. Dessa ledamöter har rösträtt vid årsmötet. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antalet platser ska valet ske genom sluten omröstning.

Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Saco-förbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet samt rätt att till årsmötet inlämna motioner.

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 oktober för att behandlas på ordinarie årsmöte.

Protokoll från årsmötet 2018-11-13