Extra årsmöte 3 juni 2020

(In somekind of English further down)

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE
Saco-S vid Uppsala universitet
3 juni kl 12:15-13:00
Zoom (se ett separat mejl till alla medlemmar)


På grund av förändringar i styrelsen sedan årsmötet i november 2019, behöver vi göra några fyllnadsval och ta fram en ställföreträdande vice ordförande för perioden 201101-210131.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnas

 2. Upprättande av lista röstberättigade

 3. Val av ordförande för mötet – Förslag Saco-S-föreningens ordförande, Kirsi Höglund

 4. Val av sekreterare för mötet – Förslag Saco-S-föreningens sekreterare, Robert Malmgren

 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

 6. Godkännande av kallelseförfarande

 7. Fastställande av föredragningslista

 8. Val av

  1. Två ordinarie ledamöter till styrelsen

  2. Suppleanter till styrelsen

 9. Beslut om delegation till styrelsen gällande val av ställföreträdande vice ordförande och sekreterare

 10. Information om förhandlingar

 11. Ev övrigt

 12. Årsmötet avslutas

 
Endast medlemmar har rösträtt vid årsmötet.
Röstning med fullmakt medgives icke.
 

Valberedningens förslag till fyllnadsval:

Ledamot: 
Claes Thorén, Inst. för informatik och media
Gunilla Ransbo, Inst. för moderna språk

Suppleant:
Mats Målqvist, Inst. för kvinnors och barns hälsa


*Medlem i Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet är den som är
1) medlem i ett Sacoförbund och
(Sacoförbund: Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, KyrkA, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Sacoförbundet Trafik och järnväg, SRAT, STF, SULF, Sveriges arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges skolledarförbund och Sveriges Veterinärförbund)
2) är anställd eller har anställningsliknande förhållanden vid Uppsala universitet
(exempelvis stipendiefinansierad postdoktor eller doktorand, där finansieringen upphört)


INVITATION TO AN EXTRA ANNUAL MEETING
Saco-S at Uppsala University
June 3rd at 12:15-13:00 PM
Zoom (a mail has been sent to all members with the information)

Since the annual meeting in November 2019, there has been changes regarding the board. Because of this positions needs to be filled.

Agenda

 1. Opening of the annual meeting

 2. Make a list of those eligible to vote

 3. Election of chairperson for the meeting -  Suggestion: Kirsi Höglund

 4. Election of secretary for the meeting - Suggestion: Robert Malmgren

 5. Election of two verifiers/tellers for the meeting

 6. An approval of the invitation procedure for the meeting

 7. Establishment of the agenda

 8. Election of

  1. Two board members 

  2. Substitutes to the board

 9. Decision regarding delegation to the board for the election of a substitute vice chairman and a deputy secretary

 10. Information about negotiations

 11. Other questions

 12. Ending of the meeting

Only members have the right to vote at the annual meeting.
Proxy voting is not allowed.


Suggestions from the nomination committee:

Boardmembers: 
Claes Thorén, Inst. för informatik och media
Gunilla Ransbo, Inst. för moderna språk

Substitute to the board:
Mats Målqvist, Inst. för kvinnors och barns hälsa

* A member of the Saco-S at Uppsala University is a person who is
1) a member of a Saco union and
(Saco unions: Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, KyrkA, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Sacoförbundet Trafik och järnväg, SRAT, STF, SULF, Sveriges arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges skolledarförbund och Sveriges Veterinärförbund)
2) is employed or has employment-like conditions at Uppsala University
(for example, scholarship funded postdoctoral fellow or doctoral student where funding has ceased)