Aktuell doktorandstege och löneförhandlingarna

2019-01-08
​Förhandlingen om den nya doktorandstegen pågår fortfarande. När den blir klar kommer de nya lönerna gälla från den 1 oktober 2018 och betalas ut retroaktivt till alla doktorander. Att avtalet drar ut på tiden gör att doktorander som är föräldralediga eller sjuklediga inte får "rätt" ersättning från Försäkringskassan. Enligt det avtal som Saco-S-rådet har med universitetet ska universitetet ersätta doktoranderna (och alla andra drabbade) för det som denna försening innebär.

2017-12-20
Löneförhandlingarna
Nu är den nya doktorandstegen klar. Avtalet tecknades 2017-12-14 och gäller från 1 oktober 2017. Det kommer dock att dröja till februarilönen innan den nya lönen syns i lönekuvertet.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!
 

Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander

Parterna har slutit detta avtal med stöd av RALS-T och RALS 2017-2020 avseende löner för doktorander. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.

Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand.

Lönestege:
Ingångslön 26 100 kr
År 2 26 900 kr
År 3 27 400 kr
50 % 28 900 kr
80 % 31 500 kr

Lönestege för doktorand med läkarexamen:
Ingånglön 30 200 kr
År 2 31 000 kr
År 3 31 500 kr
50 % 33 200 kr
80 % 35 300 kr

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare:
Ingångslön 32 300 kr
År 2 33 000 kr
År 3 33 500 kr
50 % 36 100 kr
80 % 37 300 kr

Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lönen avseende år 2 respektive år 3 i stegen avser den lön som ska utgå efter det första respektive det andra fullgjorda året.  ska höjas från och med månadsskiftet efter fullgjort år.

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts.

Lönestegarna för läkare gäller från och med månadsskiftet efter det att examen respektive legitimation erhållits.

Vid fullgjord doktorsexamen höjs inte lönen, varvid lön enligt 80 %-nivån utgår. Doktorandanställningarna omfattas alltså inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Parterna är överens om att lönetillägg för doktorander kan vara motiverade inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden. Lönetilläggen ska inte utgå från individuell prestation och kompetens.