Välkommen till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!

Just nu pågår årets lönerevision och det kan vara svårt att få tag på oss, men skicka ett e-brev så återkommer vi så snart vi kan. Det kan dock ta lite längre tid än i vanliga fall.​

​2018-12-05
Universitetsgemensam IT
Saco-S-rådet har kallats till förhandling om universitetsgemensam IT-verksamhet vid Uppsala universitet. Det material som Saco-S-rådet har fått inför förhandlingen är en delrapport med förslag på vilka IT-tjänster/infrastrukturer som ska ingå i en universitetsgemensam IT-verksamhet. Förslag till beslut är:

- att den universitetsgemensamma IT-verksamheten ska innefatta de tjänster och infrastruktur som beskrivs i Bilaga 1 Tjänster och infrastruktur
- att dessa tjänster och infrastrukturer ska utgöra grunden för det tjänsteutbud som skall levereras av den nya gemensamma IT-verksamheten

Detta kommer troligen att påverka de flesta verksamma vid UU och därför efterfrågar vi frågor och medskick till kommande förhandling.
Läs hela delrapporten här.

2018-11-27
Ny styrelse
Vid årsmötet 2018-11-13 valdes en ny styrelse med sju ledamöter, förutsatt att ett extra årsmöte beslutar om den stadgeändring som styrelsen föreslog. Stadgeändringen innebär att styrelsen går från att ha varit fem ledamöter till sju. Orsaken till stadgeförändringen är den höga arbetsbördan som åligger Saco-S-rådets styrelse och kansli.
http://www.saco.fackorg.uu.se/kontakt/styrelsen/​

2018-11-13
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2018-10-04
Seminarium: Kön och excellens
Inbjuden talare: Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör
Tid: Tis 13/11 15:15-16:00
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset

2018-09-27
Årsmöte
Tid: Tis 13/11 16-17
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset

2018-06-18
Lönesättande samtal
Inför 2018-års revision har Saco-S-rådet undersökt utfallet av de lönesättande samtalen på biblioteket vid 2017-års revision. Undersökningen av löneökningarna mellan de som har lönesättande samtal och de som inte har lönesättande samtal visar att både män och kvinnor som haft lönesättande samtal har fallit bättre ut. Läs hela undersökningen här

2018-05-28
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2018-05-23
Förenad anställning
Just nu arbetar Saco-S-rådet med att räta ut några frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. En ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning

2018-03-07
Nya Ladok
Ladok är ett nationellt system för studieadministration. Arbetet med nya Ladok borde vara i full gång ute på institutionerna inför införandet i oktober 2018.

Nya Ladok är webbaserat och fokuserar på självservice, vilket innebär att institutionerna behöver beskriva och ta ställning till hur, och av vem, arbetet ska utföras framöver. Ansvaret för det lokala förberedelsearbetet ligger på prefekten/motsvarande, men de berörda bör självklart delta i arbetet.

Saco-S-rådet har uppmärksammat frågan i förhandlingarna av verksamhetsplanerna. Institutioner/ fakulteter/ avdelningar behöver räkna med att avsätta resurser i samband med införandet. T.ex. bör all berörd personal ha tid för att gå utbildning både före och efter införandet och sätta sig in i hur de studieadministrativa systemen bäst kan användas. 

Universitetet kommer att erbjuda studieadministratörerna salsundervisning och e-lärandekurser för övriga användare med start i maj. Tanken är inte att våra universitetslärare eller studieadministratörer ska göra detta på sin fritid!

​Dessutom vill vi också påminna alla om att om någons arbetsuppgifter föreslås väsentligen förändras, skall detta MBL-förhandlas innan förändringen.

Universitetets webbplats uppdateras kontinueligt med ny information om införandet av nya Ladok.